fbpx

Mediawatcher met een botte bijl.

De Standaard 22/09/16
Xander De Ry­c­ke heeft het voor­bije jaar zo­wat alle Vlaam­se films en tv-pro­gram­ma’s be­ke­ken en puurt daar nu een ko­mi­sche le­zing uit.
Met be­hulp van fo­to’s, af­fi­ches, pers­be­rich­ten, in­ter­view­frag­men­ten en af en toe een tweet gaat De Ry­c­ke het hele lijst­je af, van de meest suc­ces­rij­ke film (FC De Kam­pi­oe­nen) tot de meest ge­hy­pe­te (Bel­gi­ca), van Mat­thi­as Schoe­naerts tot Pik Bal­zak­haar, van Thuis tot Be­ver­gem, van De ide­a­le we­reld tot pro­gram­ma’s die hem kwaad ma­ken. Ach­ter elke naam schuilt wel een grap of een one­li­ner, die De Ry­c­ke vlot­jes af­wis­selt met boei­en­de be­schou­win­gen over de evo­lu­tie van de Vlaam­se film- en tv-bu­si­ness. Hij ci­teert voor­al pro­gram­ma­ma­kers en -di­rec­teurs, noemt hen ook bij naam, en wijst op de hol­le fra­sen en on­ge­rijmd­he­den die ze vaak uit­bra­ken. Bij hen zal de co­me­di­an zich met deze pro­duc­tie niet ge­lief­der ma­ken, maar een tv-car­ri­è­re heeft hij ge­luk­kig nooit ge­am­bi­eerd. Toch zou pre­cies deze voor­stel­ling een mooi tv-for­mat zijn, en be­wijst De Ry­c­ke met zijn in­ven­ta­ris en rake ty­pe­ring van de vele zen­ders dat hij het me­di­um door en door kent.

Een van zijn gro­te voor­beel­den is trou­wens de sa­ti­ri­sche talk­show­host John Oli­ver, en eer­der dit jaar voel­de hij zich even Ric­ky Ger­vais, toen hij op de Cut­ting Edge Awards zijn col­le­ga-ar­ties­ten de man­tel mocht uit­ve­gen.

Als op­rech­te lief­heb­ber van talk­shows vraagt Xan­der De Ry­c­ke zich ook af waar­om we die ei­gen­lijk niet heb­ben in Vlaan­de­ren. Waar­om ont­breekt het Van Gils & gas­ten aan de brood­no­di­ge spon­ta­ne­ï­teit en op­rech­te in­te­res­se in de gas­ten? Waar­om moe­ten BV’s bij Jo­nas & Van Geel met blok­ken spe­len? En als we het dan toch over VTM heb­ben: hoe komt het dat zo­veel ta­lent zo wei­nig kwa­li­teit op­le­vert?

De Ry­c­ke sluit af met een pit­ti­ge ana­ly­se van het fe­no­meen K3, nu ook een kip­fi­let en uit­hang­bord van NVA. Kort­om: meer dan ooit een ziel­loos pro­duct. Maar wel ge­von­den vre­ten voor co­me­dians.

Ka­rel Mi­chiels

Xan­der De Ry­c­ke houdt het voor be­ke­ken. Xan­der De Ry­c­ke *** Ge­zien op 20/9 in cc De Werft, Geel. Op tour­nee tot 23 ok­to­ber.